Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony sp1luban.pl

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej oficjalnej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony   https://sp1luban.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1
59-800 Lubań

tel./fax 75 722-29-57, 75 722-28-85
e-mail: lubansp1@wp.pl;
nowy adres e-mail wprowadzany od 2021r.:sekretariat@sp1luban.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-26 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-28 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie www.sp1luban.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości:
  • Zamieszczone na stronie www.sp1luban.pl informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów lub plików PDF (z uwagi na charakter informacji publicznej)

Ułatwienia na stronie www.sp1luban.pl

Strona posiada:

  • możliwość zmienienia na tryb ciemny (biała czcionka i czarne tło)
  • responsywność strony www.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-28 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Daniel Kucharczyk 
e-mail: daniel.kucharczyk@sp1luban.pl 
Telefon: 75 722 29-57 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

Do budynku prowadzą 4 wejścia – 2 wejścia od strony ul. Mickiewicza 1 oraz 2 wejścia od strony boiska (wjazd od ul. K. Miarki). Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W szkole można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.