COVID-19

WAŻNA  INFORMACJA

Zgodnie z nową regulacją tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 1931)  od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2  ma obowiązek poddania się kwarantannie 
(tzw. „kwarantanna rodzinna”). Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.
W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji.

31.10
Główny Inspektor Sanitarny opublikował nową definicję przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Pod względem klinicznym za chorego na COVID-19 uznaje się osobę, u której wystąpił co najmniej jeden objaw: kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku albo też zaburzenie smaku
Chory na COVID-19:
Według kryterium klinicznego, za chorego uznaje się osobę, u której wystąpił co najmniej jeden z powyższych objawów.
Natomiast według kryterium diagnostyki obrazowej muszą występować zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na tę chorobę.
Kryteria zaś laboratoryjne mówią o wykryciu z materiału klinicznego kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 albo antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2.
Za przypadek COVID-19 według kryterium epidemiologicznego uznaje się każdą osobę, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z kryteriów: miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) albo przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej lub opieki długoterminowej, w której potwierdzono występowanie COVID-19.
Co znaczy „bliski kontakt” z osobą zakażoną SARS-Cov-2?
Sanepid tłumaczy też, co należy rozumieć pod pojęciem bliskiego kontaktu.
To przebywanie m.in. w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut lub też bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo też bezpośredni kontakt, bez środków ochronnych, z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej).
Za bliski kontakt uznaje się też kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący: osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19 lub też osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19. To też członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.
Przypadki COVID-19. Trzy klasyfikacje
Przypadkiem potwierdzonym jest każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego.
GIS zaznaczył równocześnie, że diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego na podstawie indywidualnej oceny lekarza zlecającego lub służb sanitarno-epidemiologicznych.

26.11

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu w sprawie zasad organizacji i prowadzenia nauczania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

24.10
Informuję, że uczniowie kl 4-8 przechodzą na naukę zdalną. Wszystkie zajęcia odbywać się będą wg obowiązującego planu. Nowe zasady funkcjonowania szkoły wchodzą w życie od 24 października i będą obowiązywać do niedzieli 8 listopada 2020r. Klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian ze szczególnym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Szczegółowe informacje znajdują się na e-dzienniku.

Dyrektor Beata Myśliwiec

Jak funkcjonujemy w reżimie sanitarnym?

Mimo pandemii koronawirusa 1 września nasza placówka ruszyła pełną parą. Uczymy się stacjonarnie, jednak w reżimie sanitarnym. Wszystkich obowiązują zasady bezpieczeństwa, które określiła Dyrektor Szkoły – pani Beata Myśliwiec, na podstawie wytycznych MEN i Inspektora Sanitarnego. To nie tylko noszenie maseczek przez wszystkich, zachowanie dystansu społecznego, powszechna dezynfekcja, zmniejszenie liczebności uczniów podczas obiadu w stołówce szkolnej, więcej zajęć na świeżym powietrzu czy zmiana aranżacji przestrzeni. Chodzi nam o to, by pokazać, ile – wbrew pozorom – jest możliwości działań, by jak najdłużej uczyć się stacjonarnie.

W wielu miejscach mamy dostępne środki do dezynfekcji rąk: przy wejściach/wyjściach głównych i przy boisku, przy wejściach do sal gimnastycznych oraz w stołówce szkolnej. W pomieszczeniach, w których odbywają się lekcje, także znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Nauczyciele dbają o to, by przed każdą lekcją dezynfekować ręce uczniom, z którymi mają zajęcia. Przed każdą lekcją ławki szkolne są dezynfekowane, a sale wietrzone podczas przerw. Wydłużyliśmy również czas przerw między zajęciami, i tak każda trwa15 minut, co pozwala nam na dokładne przygotowanie wszystkich pomieszczeń, każdej sali do lekcji – ich pełną dezynfekcję. Powyższe zasady obowiązują również podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych. Wejście do szkoły odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy, wchodząc do budynku szkolnego, dezynfekuje ręce. W przestrzeniach wspólnych uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, nie podają sobie ręki na powitanie, a podczas kichania czy kasłania zasłaniają twarz. Na terenie szkoły dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe: plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek czy rękawiczek. Pracownicy szkoły pilnują, aby wszystkie osoby trzecie (jeżeli już zaistnieje taka sytuacja), w tym rodzice uczniów, wchodzące do przestrzeni wspólnej szkoły, dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

Być może wprowadzone zasady wydają się wielu osobom zbyt reżimowe i ostre, ale jesteśmy świadomi zagrożenia i w pełni odpowiedzialni za to, co robimy. Tylko dbanie wspólnie o siebe może dać nam szansę na długie stacjonarne nauczanie oraz przygotowanie się na ewentualność hybrydowego prowadzenia zajęć.

W dniach 14-16 października prowadzone były w naszej szkole tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, oczywiście w wyznaczonych salach i również w reżimie sanitarnym. Podczas tych dni wolnych od zajęć dydaktycznych przeprowadzono szereg działań modernizacyjnych, sanitarnych, a wszystko po to, by zapewnić naszym uczniom i pracownikom jeszcze lepszy komfort nauki i zwiększyć bezpieczeństwo.

Dziękujemy wszystkim za odpowiedzialność i przestrzeganie zasad, mimo że czasami są uciążliwe.

Certyfikat środka dezynfekującego