List do rodziców

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie https://sp1luban.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu (aktualny nr telefonu i adres mailowy).
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza rodzicami klas pierwszych przez pierwsze dwa tygodnie września.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka wejścia głównego nr I, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, będzie umieszczone w izolatce, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania go i zgłoszenia się do lekarza. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 1. W szkole w czasie lekcji i zajęć szkolnych nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek.
 2. Na korytarzach szkolnych obowiązuje noszenie maseczek.
 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na jego ławce szkolnej. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 5. Uczniowie samodzielnie rozbierają się i zostawiają swoje rzeczy w szafkach.
 6. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos, zdezynfekować ręce przed wejściem, a pobyt ograniczyć do minimum.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru i powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic ucznia klas 1-3 zgłasza odbiór dziecka podczas zajęć lekcyjnych lub pobytu w świetlicy za pomocą domofonu umieszczonego przy drzwiach wejścia głównego.
 3. W razie potrzeby, uczniowie klas starszych przywoływani są przez pracownika szkoły.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, odbiera rodzic/opiekun na boisku szkolnym, przy bramce.
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt przez e-dziennik, mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 6. Uczniowie po zakończonych lekcjach udają się do domu.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Beata Myśliwiec

– do wiadomości rodziców i uczniów