Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery


21.05
KALENDARZ SZKOLNY
1. Od 18.05.20. - możliwość prowadzenia rewalidacji na terenie szkoły.
2. Od 25.05.20. - możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami edukacji dla uczniów klas I- III.
3. Od 25.05.20. - możliwość organizacji konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII.
4. Od 01.06.20. - możliwość organizacji konsultacji na terenie szkoły dla klas IV - VII.
5. 12.06.20. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
6. 10.06.20. - szkolenie dla rady pedagogicznej na temat procedur przeprowadzenia egzaminu klas VIII.
7. 15.06.20. - wystawienie ocen końcoworocznych.
8. 16 - 18.06.20 - egzaminy klas VIII, dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla klas I- VII.
9. 18 - 19.06.20. - rada klasyfikacyjna.
10. 19.06.20. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
11. 19.06.20. - drukowanie świadectw.


19.05

Komunikat dyrektora o organizacji pracy szkoły od 25 maja 2020 r. i przygotowaniu jej do prowadzenia działalności pod kątem bhp
ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w klasach I – III szkoły podstawowej i konsultacji dla uczniów w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów
i pracowników placówki przed Covid-19
  Załącznik 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły
  Załącznik 2 Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej
  Załącznik 3 Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne
  Załącznik 4 Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
  Załącznik 5 Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
  Załącznik 6 Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
  Załącznik 7 Procedura spożywania posiłków własnych i dezynfekcji jadalni
  Załącznik 8 Procedura dezynfekcji zabawek
  Załącznik 9 Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się COVID-19
  Załącznik 10 Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli
 na terenie szkoły
Zgłoszenie dziecka kl. I – III do opieki na terenie szkoły
Zgłoszenie dziecka do uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych
Oświadczenie rodzica po zakwalifikowaniu ucznia na zajęcia prowadzone w szkole
Badanie potrzeb uczniów klas IV-VII w zakresie konsultacji z nauczycielami
Badanie potrzeb uczniów klas VIII w zakresie konsultacji z nauczycielami


14.05

Egzamin Ósmoklasisty: 16-18.06.2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.05

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:
- praktyczne w szkołach policealnych,
- rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną.
Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:
- zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
- konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!


Wszystkie dzieci, które zostały zakwalifikowane
do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 również zostały przyjęte.

Gratulujemy przyszłym nowym uczniom
i ich rodzicom/opiekunom.

List do rodziców List do Uczniów Zasady kształcenia na odległość

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej
z uczniem oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.

Wszelkie problemy techniczne związane z obsługą szkolnego e-maila lub aplikacji Classroom,

PROSZĘ kierować do Pana Daniela Kucharczyka pod adresem

daniel.kucharczyk@sp1luban.pl

lub poprzez dziennik elektroniczny.

FILM INSTRUKTAŻOWY DLA UCZNIÓW

JAK ODDAĆ ZADANIE DOMOWE na CLASSROOM

pod linkiem

https://youtu.be/wYiB4W4Durg

Dwa dokumenty od dyrektora szkoły:

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość. List do rodziców

NA PODSTAWIE LISTU OD KURATORA OŚWIATY W RAMACH PROFILAKTYKI
ZAKAZUJE SIĘ WSTĘPU NA OBIEKTY SZKOLNE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBANIU
OSOBOM NIEBĘDĄCYMI PRACOWNIKAMI SZKOŁY.

Od 12.03 zajęcia szkolne odbywają się na zasadzie e-learningu (zdalne nauczanie).
Wszelkie informacje znajdują się w e-dzienniku
w zakładce Zadania domowe
oraz przesyłane są w wiadomościach.

Aktualnie zdalne nauczanie będzie trwać do 10.04.2020.


Z zaistniałą sytuacją prosimy wszystkich rodziców o regularne
sprawdzanie wiadomości na dzienniku elektronicznym.
Organizacja pracy

Pracownicy administracji i obsługi są do Państwa dyspozycji codziennie w szkole
od 7.00-15.00 pod nr tel. 75
7222885 lub 757222957.

Pod tymi samymi numerami można też skontaktować się pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte (szkolne boiska, sala gimnastyczna, plac zabaw).

W związku z koniecznością ograniczenia kontaktów z innymi szkoła jest zamknięta dla osób niebędących pracownikami.

Wszelkie dokumenty (w tym rekrutacyjne) proszę przesyłać na adres : lubansp1@wp.pl.
Oryginały dokumentów dostarczycie Państwo w późniejszym terminie.

Kontakt z dyrektorem szkoły, Panią Beatą Myśliwiec możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny
lub
pod nr tel. 691270464.


OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Nowe informacje na temat koronawirusa
(28.02)Ważne informacje dla osób powracających z północnych Włoch
https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH ZAKOŃCZONA.

WSZYSCY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu informuje, że  dnia 28.11.2019 r. Gmina Miejska Lubań, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubań, przy współudziale szkół podstawowych w Lubaniu,
 podpisała z Marleną Piątek-Książczyk, lekarzem stomatologii, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą
  o nazwie  NZOZ „Twój Dentysta”, z siedzibą w Olszynie przy ul. Kolejowej 1/1, 59-830 Olszyna,
  porozumienie nr E.8031.1.2019/1, w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży.

  Lekarzem wykonującym kontrakt w ramach NFZ jest lekarz dentysta Małgorzata Krzemińska,
 a miejscem wykonywania świadczeń jest gabinet stomatologiczny, znajdujący się w Olszynie, przy ul. Kolejowej 1/1;

            W ramach porozumienia usługi stomatologiczne będą  świadczone w dniach:

1)      poniedziałek, w godzinach 11.30 – 18.30

2)      wtorek, w godzinach 8.30 – 11.30

3)      środa, w godzinach 13.00 – 18.00.

Wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr.  tel. 75 722 3642

            Przysługujące świadczenia to:

  1. wykonywanie usług ogólnostomatologicznych i profilaktycznych, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  2. dokumentowanie wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów  oraz prowadzenie dokumentacji medycznej;
  3. zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
  4. wykonywanie świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. współpraca z pielęgniarką szkolną.

Informujemy, że Wykonawca zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację powyższych świadczeń.
 Porozumienie wygasa w przypadku ustania umowy Wykonawcy z NFZ. Wykonawca oświadcza, że w zakresie świadczeń stomatologicznych jest objęty polisą OC.

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu

mgr Beata Myśliwiec

 

Informacja przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
 na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie filmu „Legiony”

Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222
i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

szczegóły w dokumencie


 

Informuję, że na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej
z dnia 18 września 2019 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa
 dzieciom od dnia 1 października 2019 r. rodzice / opiekunowie
odprowadzają dzieci tylko do wejścia szkoły.

Uczniowie samodzielnie wchodzą na teren szkoły, idą do swoich szafek,
rozbierają się i udają pod klasy.

 Po zakończonych zajęciach samodzielnie ubierają się i wychodzą ze szkoły.

         Dzieci przebywające na świetlicy będą przywoływane do wyjścia przez dyżurnych.

Proszę o przestrzeganie tych zasad, ponieważ wiąże się to przede wszystkim z bezpieczeństwem Państwa dzieci i nauką samodzielności.
Wyklucza to również wejście na teren szkoły osób niepożądanych.

Informuję również, że wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły będą miały obowiązek
 wpisania się do  zeszytu wejść w obecności pracownika szkoły.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

Beata MyśliwiecSzanowni Państwo,

Wiemy doskonale o istnieniu i działaniu pola elektromagnetycznego niejonizującego. Chętnie z niego korzystamy
 i przebywamy w jego oddziaływaniu. Lecz w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały o jego szkodliwości
 na młode organizmy. Powstało już pojęcie elektrosmogu, które jest określeniem znacznego zanieczyszczenia środowiska
 sztucznymi polami elektromagnetycznymi, które emitowane są przez: smartfony, stacje bazowe telefonii komórkowej,
 rutery WI – FI. Jest to efekt dynamicznego rozwoju technologii bezprzewodowych, która jest chętnie wykorzystywana
 przez młodych ludzi (np. słuchawki bezprzewodowe). Jest ona kumulowana w dużej częstotliwości w jednym miejscu
 (smartfon, sprzęt działający na bluetooth, WI-FI).

           Zachęcamy Państwa do zapoznania wszystkich z Międzynarodowym Apelem Naukowców oraz z deklaracją
 z Nikozji dotyczącą pól eletromagnetycznych/częstotliwości radiowych i rozpropagowania tych dokumentów
 wśród uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli.

 

    Z poważaniem

   Agnieszka Łasica
  st. specjalista ds. ekologii Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

List do rodziców od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


Po zebraniu rodziców

Składka na RR: 40zł dziecko + 20zł każde kolejne

Ubezpieczenie: 44zł (towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa)

Szkolny zestaw podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2019/2020

(w obrazku link do strony projektu)

Projekt "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań
wykaz zajęć w SP1


List do Rodziców i Opiekunów od Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora SanitarnegoList oraz ulotka od MEN w sprawie "wyprawki"

Jeżeli rodzic lub uczeń chce mieć dostęp do e-dziennika, a nie podał swojego adresu @ wychowawcy,
proszę zgłosić się do mnie osobiście lub przez dziecko
(pierwsze logowanie w filmie instruktażowym na dole strony)

Przypominam, że wszystkie zdarzenia w danym miesiącu i kolejnym znajdują się w KALENDARZU

Poradnik pierwszego logowania do e-dziennika

 

© Daniel R. Kucharczyk 2014 - 2020